ಸಮಾರಂಭದಿನಾಂಕ 20-01-2013 ರಂದು ಡಾ. ಆರ್. ಡಿ. ನಂಜಯ್ಯ ಸಭಾಂಗಣ, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಹಳೆ 2011 ಮತ್ತು 2012ರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದ ಆಯ್ದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು

ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ: ಶ್ರೀಮತಿ ಪವಿತ್ರ ಹೆಚ್.